Nieuws

 

 

Wijkplatform met wethouder in oktober

Er zijn veel berichten in de media over de energie- en warmtetransitie. Het Rijk wil bijvoorbeeld in 2026 dat iedereen -behoudens enkele uitzonderingen- bij vervanging van een CV ketel overstapt naar een hybride warmtepomp.

Ook de gemeente Gouda heeft een ambitieus energie- en warmtetransitieplan opgesteld. Omdat onze wijk Plaswijck (postcode 2804) door de gemeente is aangewezen als startblok, is de wethouder Klijmij – van der Laan uitgenodigd om te vertellen hoe de transitie in Gouda en in de wijk verloopt.

Ook gaat hij graag in gesprek met wijkbewoners over hoe de gemeente ondersteuning kan bieden bij hun plannen en ideeën.

De wethouder  zal aanwezig zijn op ons volgende Wijkplatform. Deze bijeenkomst is voor en met alle actieve buurtinitiatieven in de wijk, die op een of andere manier bezig zijn met de energie- en warmtetransitie.  Wilt u ook aanwezig zijn, dan kan dat alleen na aanmelding via een mail naar   contact@wijkenergie2804.nl .

 

Hieronder de september rapportage aan de gemeenteraad:

Bijpraten raad energie en warmtetransitie september 2023

Voortgangsrapportage energietransitie 27-6-2023

 

 


 

 

Duurzaamheidsmarkt 16 september St Jan

Op zaterdag 16 september van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de gemeente Gouda weer een duurzame markt in de Sint-Janskerk.

De gemeente: “Verwonder je over alle mogelijkheden die er zijn om te verduurzamen. Zo’n 40 organisaties staan klaar met veel praktische informatie. Altijd leuk voor de inspiratie m te verduurzamen, te vergroenen en huis en tuin te beschermen tegen klimaatverandering.”

Bovendien ontmoet u veel personen die actief zijn met de energie- en warmtetransitie. Energiecoöperatie WijkEnergie2804 staat er ook met een stand.

Graag tot ziens!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informatiebijeenkomst verduurzaming voor VVE’s op donderdag 16 februari 2023

 

 

 

 

 

Ook VVE’s in Gouda en onze wijk (zoals de VVE Swadenburg, zie afbeelding) zijn steeds meer actief met verduurzamen van hun complexen. Verenigingen van Eigenaren willen onder andere graag zonnepanelen op de gemeenschappelijk beheerde daken.

Informatie over technische, juridische en financiële zaken is dan welkom. Op deze bijeenkomst geven deskundigen informatie over ervaringen en aanpak bij VVE’s. Energiecoöperatie WijkEnergie 2804 is mede gastheer van deze informatiebijeenkomst.

Spreker is onder andere Yke Rippen, hij werkte 5 jaar bij een zonnepaneleninstallateur en heeft veel ervaring met VVE’s. Hij is partner bij STEEDS, dat opereert op het snijvlak van de bouwkunde en verduurzaming. Het proces om de besluitvorming, de offertes, de financiering, de subsidie én de uitvoering aan elkaar te koppelen is hun specialisme. Hij behandelt de vraag: hoe kunnen we ons dak gebruiken voor zonnepanelen, voor collectieve stroom, maar ook voor eigen gebruik?

Broos de Groot heeft zijn sporen verdiend in energie coöperaties in Bodegraven-Reeuwijk en vertelt hoe het recentelijk gelukt is om 80 zonnepanelen te plaatsen op het appartementengebouw waarin hij woont.

Evert Hasselaar is energiecoach en heeft contacten verzameld van VVE’s die meer willen weten over zon op dak. Ook energiecoöperaties, energiecoaches en de gemeente Gouda zullen vertegenwoordigd zijn.

De locatie is wijkcentrum VanNoord, Lekkenburg 1, naast winkelcentrum Bloemendaal. De aanvang is 19.30 uur.

Nog niet aangemeld? Dat kan via  everthasselaar@xs4all.nl.

 


 

Energie pubquiz op Valentijnsdag

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder het persbericht van het Energienetwerk:

Kom je ook jouw ENERGIEKE kennis delen? 

Op Valentijnsdag 14 februari 2023 gaan we een hartverwarmende Energie Pubquiz spelen in de Chocoladefabriek. 
Iedereen is welkom om spelenderwijs kennis te testen op het gebied van energie en algemene onderwerpen.
Op deze avond speel je in duo’s en maak je als team kans op leuke prijzen.

19.30 uur inloop en kennismaken
20.00 uur: welkom 
20.05 uur: start met inspirerend filmpje 
20.10 uur:  start van de quiz
20.40 uur: einde quiz en uitreiking prijzen
21.00 uur: borrel

 

 


 

Extra projectleider gemeente Danny van der Roest

 

 

 

 

 

 

Er is een extra projectleider aangesteld in Goud voor de energie- en warmtetransitie. Graag stelt hij zich aan u voor:

“Samen met mijn collega’s werk ik aan de opgave om Gouda in 2040 aardgasvrij en CO2-neutraal te maken. Dit is een complexe opgave die veel invloed gaat hebben op de stad, uw wijk én uw woning. De gemeente zoekt naar een oplossing die haalbaar en betaalbaar is voor iedereen in Plaswijck maar dat kunnen wij niet alleen. Want er is helaas niet één oplossing die voor iedereen de beste is.

Daarom is het belangrijk dat wij als gemeente samenwerken met u, de bewoners(organisaties), VvE’s, ondernemers(verenigingen) en andere organisaties in Plaswijck. Ik snap goed dat dat er veel vragen en onzekerheden zijn. Tegelijkertijd zie ik ook veel enthousiasme en goede ideeën. Het is mijn taak om te luisteren naar al uw vragen, zorgen en wensen. Maar ook om alle goede ideeën en initiatieven vanuit de wijk te stimuleren en verder te brengen. Alleen door samen te werken en te luisteren naar elkaar komen we tot een goede oplossing voor Plaswijck.

Ik ben dus het ‘luisterend oor’ vanuit en de brug naar de gemeente. U mag mij dan ook altijd mailen of bellen met vragen of ideeën.

Hiervoor heb ik o.a. gewerkt bij RVO (team Duurzaam Bouwen) en heb ik mijn eigen adviesbureau gehad. Hier bekeek ik maatschappelijke vraagstukken vanuit het menselijke perspectief.

Samen met mijn vriendin Inge heb ik recent een woning uit 1924 gekocht. Hierbij heb ik ervaren wat het verduurzamen van een woning met zich meebrengt. Mijn vrije tijd vul ik vooral met vrienden en muziek (luisteren, maken en verzamelen).”

 


 

Geslaagde informatiebijeenkomst warmtetransitie Plaswijck Mammoet

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 15 november 2022 was er een startbijeenkomst voor bewoners van de wijk Mammoet. Hoofdonderwerp was wat de Goudse energie- en warmtetransitie kan betekenen voor de buurt. Hoe zijn de woningen in de Mammoet te verwarmen anders dan met aardgas? Is aansluiting op een warmtenet wenselijk en mogelijk? Of is een hybride warmtepomp, speciaal ontwikkeld voor de Mammoet, een oplossing? Welke adviezen, onderzoeken en collectieve wijkacties, specifiek voor de Mammoet, zijn eigenlijk nodig? Centraal stonden daarom de vragen, wensen, zorgen en suggesties van buurtbewoners bij de komende energie- en warmtetransitie. Voor een persoonlijke impressie van deze bijeenkomst klikt u op Impressie startbijeenkomst energie- en warmtetransitie Mammoet 15 november 2022.  Voor het verslag met alle bewonersrespons klikt u op  https://www.wijkenergie2804.nl/wijkinitiatieven/mammoet/

 


 

Gouds Isolatie Programma in gemeenteraad

Morgen woensdag 14 december 2022 behandelt de commissie Fysieke Leefomgeving het Gouds Isolatie Programma (GIP). Op zich is het goed dat de gemeenteraad hiervoor middelen vrijmaakt. Graag willen wij daarom tien aandachtspunten bij dit te behandelen GIP noemen.

Afgelopen twee jaar hebben we namelijk veel energie gestoken in het opstarten van buurtinitiatieven hier in de wijk Plaswijck, startblok bij de warmtetransitie in Gouda. Ook is veel gecommuniceerd met bewoners over de komende energie- en warmtetransitie. Er zijn verder drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd over dit thema.

Mede gezien onze ervaringen hierbij willen wij graag de volgende overwegingen inbrengen bij dit GIP.

1. Het GIP beperkt zich te veel tot bekende activiteiten en maatregelen. Wij vragen ons bovendien af of genoemde maatregelen nog wel effectief zijn. Naast energie-armoede blijkt er ook steeds meer energie-moeheid: bewoners krijgen te veel en te tegenstrijdige adviezen. Er zijn daarom meer en betere methodes om te komen tot een verduurzaming van het Gouds woningbezit.

2. Het uitgangspunt in de GIP om te kiezen voor de aanpak van de lagere energielabels (F, G, H) is te beperkt. Energielabels kunnen nuttig zijn, maar niet overal en altijd. Er zijn andere en betere methodes om te komen tot een verduurzaming van het Gouds woningbezit. Het TNO bijvoorbeeld vertaalt de contingentenaanpak in een blokaanpak op basis van woningen met gelijk bouwjaar en woningkenmerken. En energielabels van woningen en individueel energiegedrag zijn twee verschillende zaken.

3. De passages over warmtepompen zouden wij zo niet opschrijven, te veel is nog te onduidelijk. Er is verder te weinig aandacht voor isoleren en ventileren. Het thema energie-opslag (buurtbatterij, warmte/koude-opslag wko, opslagvarianten per woning) is eveneens onderbelicht. Meer aandacht is wenselijk voor de randvoorwaarden, betaalbaarheid en haalbaarheid in de uitvoering. Enzovoorts, het is allemaal wat dun.

4. De rol van de woningcorporaties bij een GIP moet veel meer aandacht krijgen.

5. Goed natuurlijk, de focus op energielabels E, F en G en vooral het bestrijden van energiearmoede. Maar met een gerichte wijk- en buurtgerichte isolatieaanpak is óók veel duurzaamheidswinst is te behalen, ook al zijn er overwegend B, C en D woningen. Alleen al hier in de wijk Plaswijck, gelet op de aantallen woningen en gelet op het energieverbruik. Deze wijk is bovendien startblok bij de komende warmtetransitie en dan mis je eigenlijk de samenhang tussen de TVW en dit GIP.

6. Scope en tijdpad daarentegen zijn in het GIP weer veel te stringent omschreven. Gezien de ervaringen tot dusver hierbij een pleidooi voor meer flexibiliteit in aanpak, tempo en gebied.

7. Hoe minder kaders, richtlijnen, randvoorwaarden, tijdsschema’s, tabellen, projectplannen, stuurgroepen, werkgroepen, enz., kortom hoe flexibeler het Gouds Isolatie Programma, hoe beter en sneller de uitvoering met daadwerkelijke resultaten kan plaatsvinden. Graag dus niet te veel nu al in detail vastleggen.

8. Ook een verzoek om niet alleen een GIP (= gouds isolatie programma) maar ook daarbinnen een PIP mogelijk te maken (= plaswijck isolatie programma). Dus een pleidooi voor een meer wijkgerichte aanpak. Gaat veel sneller ook. Onze plannen voor de Mammoet, waar een actieve bewonersgroep is, zijn effectiever dan het wat vage verhaal in het GIP (paragraaf 3.2.4) over energielabels, ‘spijtvrije’ hybride en all-electric warmtepompen, startblokken en rijksgelden. Alleen al dat zinnetje “mits de woning daarvoor geschikt is”. Juist ja.

9. Als bovendien gewacht moet worden op de nieuwe projectleider GIP en het projectplan GIP bestaat het risico dat we zo een jaar verder zijn.

10. Tenslotte, het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) heeft in haar befaamde rapport over de ‘proeftuinen aardgasvrij’ geconstateerd dat om verschillende redenen veel warmtetransitie projecten niet zijn gelukt. Belangrijk volgens het PBL zijn juist samenwerking, draagvlak en bewonersparticipatie. Ook dit staat ons inziens nog onvoldoende in het GIP.

Kortom:

  • Verzoek om meer flexibiliteit in het GIP te bouwen, zowel qua insteek, tempo, tijdpad, wijk als maatregelen.

  • Meer nadruk op een wijk- en buurtgerichte aanpak.

  • In wijken waar hiervoor draagvlak bestaat een eigen, flexibele inzet van de gelden uit het GIP mogelijk te maken (“naast GIP ook PIP”).

  • De samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties behoeft meer aandacht.

Energiecoöperatie WijkEnergie 2804
06 239 56 999